U bevindt zich op:   Home  »  Organisatie  »  Medezeggenschap

Medezeggenschap


Medezeggenschapsraad (MR)

In de school functioneert een Medezeggenschapsraad (MR). In deze MR zijn de oudergeleding (3
leden), de leerlingengeleding (2 leden) en de personeelsgeleding (5 leden) vertegenwoordigd. De MR
voert overleg met de schoolleiding over alle zaken die het functioneren van de schoolorganisatie betreffen. Ongeveer 6 maal per jaar komt de MR bijeen in vergadering. De MR onderhoudt nauwe contacten met de organen/groepen die elke geleding vertegenwoordigt: de oudervereniging, de leerlingenraad en het personeel. 
De regels voor de medezeggenschap door de MR (advies- en/of instemmingbevoegdheid van de geledingen) zijn vastgelegd in het Reglement Medezeggenschapsraad.

Gemeenschappelijke MedezeggenschapsRaad (GMR)

Naast de MR functioneert de Gemeenschappelijke MedezeggenschapsRaad (GMR). In deze medezeggenschapsraad bespreken vertegenwoordigers van de bij de stichting OVO aangesloten scholen voor voortgezet onderwijs (Merewade College en Camphusianum) zaken met het Bevoegd Gezag die school-overstijgend zijn: aangelegenheden van gemeenschappelijk belang voor beide scholen. Zaken die alleen betrekking hebben op één van beide scholen komen in de MR van de betreffende school aan de orde en niet in de GMR. De GMR wordt gevormd door leden uit de oudergeleding en personeelsgeleding van de medezeggenschapsraden van beide scholen. Beide scholen leveren elk 2 ouders en 2 personeelsleden voor de GMR die derhalve uit 8 personen bestaat. De GMR vergadert 4 maal per jaar met de Directeur-Bestuurder.